Aremark

Jåblom Parnassia palustris er Aremarks kommuneblomst.

Planter som ikke er samlet i Aremark | Kommunens startside for Aremark

Plantene neddefor er ikke samlet i Aremark kommune, men det er sannsynlig at de finnes der. Spesielt de som er funnet i de 17 andre kommunene i Østfold.

Finner du en av disse plantene er det fint om du tar kontakt med oss i Østfold botaniske forening.

Listen ble sist oppdatert 20. mai 2013

LATINSK NAVNNORSK NAVNSUM Komm. SamletAnt. kryss på xlSamlet ikke datareg.Kommentar (observasjoner u/belegg)
Juncus compressus Flatsiv 17 1
Senecio sylvaticus Bergsvineblom 17 1 Teigen 2010 (E. W. Hanssen,  B. Haugsrud)
Senecio viscosus Klistersvineblom 17 1
Silene dioica Raud jonsokblom 17 2 Mosviken 2010 (A. Breili, B.P. Løfall) og Neverlund 2006 (S.V. Gustavsen)
Calystegia sepium ssp. sepium Vanleg strandvindel 16 Ingen registreringer, men mye materiale er ikke underartsbestemt
Lamium purpureum Raudtvitann 16 1
Myosotis sylvatica Skogminneblom 16 Nærmest er Vestre Otteid, Marker
Primula veris Marianøkleblom 16 1 Et belegg fra Burås Marker/Aremark, O-V161443. Belegg forsøkt gjenfunnet i herb. O med negativt resultat. Koo. er i Marker, men lokaliteten er vel i Aremark?
Solanum dulcamara Slyngsøtvier 16 1 Lilledalstjern 2010 (G. Engan, S.V. Gustavsen)
Adoxa moschatellina Moskusurt 15 Nærmest er Tistedalen, Halden, men kanskje lite sannsynlig?
Barbarea stricta Stakekarse 15 1
Elymus caninus Hundekveke 15 1 Moen, Hansesætre 2010 (A. Edvardsen, C. Lindberg)
Ficaria verna Vårkål 15 1 Et belegg i herb. NLH med vanskelig tolkbar etikett? Står spørsmålstegn i lok.felt
Gagea lutea Gullstjerne 15 1
Impatiens noli-tangere Springfrø 15 1
Myosurus minimus Muserumpe 15 Nærmest er Kolbjørnviken, Marker
Ranunculus sceleratus Tiggarsoleie 15 Nærmest er Otteidkanalen, Marker
Ribes nigrum Solbær 15 1
Acorus calamus Kalmusrot 14 1 Levende materiale NIVA (Vanninfo), uten nærmere lokalisering enn Store Le
Agrostis gigantea Storkvein 14 1
Berberis thunbergii Haustberberis 14 Nærmest er Buer, Marker
Bromopsis inermis Bladfaks 14 Nærmest er Gråbøl, Marker
Chenopodium polyspermum Frømelde 14 Nærmest er Ørje, Marker, krevende å finne?
Hesperis matronalis Dagfiol 14 Nærmest er Søby, Marker
Leymus arenarius Strandrug 14 Nærmest er langs E-18, Marker, lite sannsynlig?
Lolium multiflorum Italiaraigras 14 1
Lysimachia nummularia Krypfredlaus 14 1
Lysimachia punctata Fagerfredlaus 14 1
Potamogeton berchtoldii Småtjørnaks 14 Ingen registreringer, men en rekke funn i Marker
Sparganium emersum Stautpiggknopp 14 Et belegg i herb. O, fra Ulsrød (N. Hauge), bestemmelse usikker
Stellaria nemorum Skogstjerneblom 14 1 Aspern og Ulev. v 1935 (E. Dahl)
Trollius europaeus Ballblom 14 Ingen registreringer, men kjent et par steder i Marker ikke langt fra Aremarkgrensa
Allium schoenoprasum ssp. schoenoprasum Vanleg graslauk 13 1 Moen, Hansesætre 2010 (A. Edvardsen, C. Lindberg)
Bidens cernua Nikkebrønsle 13 Nærmest er Otteidkanalen, Marker
Cotoneaster lucidus Blankmispel 13 Nærmest er Vestre Otteid, Marker
Eleocharis palustris ssp. vulgaris Sørleg sumpsivaks 13 Nærmest er Kilebuslora, Rakkestad
Fallopia dumetorum Krattslirekne 13 Ingen registreringer, Slevik v/Øymarksjøen, Marker
Fallopia japonica Parkslirekne 13 Nærmest er Vestre Otteid, Marker
Lemna minor Andemat 13 3 Derav to er nyere registreringer
Othocallis siberica Russeblåstjerne 13 Nærmest er Buer, Marker
Potentilla thuringiaca Tysk mure 13 1 Abbortjernåsen - Bestedalen 2010 (Reidar Haugan)
Rosa rugosa Rukkerose 13 1
Rumex crispus Krushøymole 13 1
Spirodela polyrhiza Storandemat 13 Se Carl Bolghaugs damrapport
Stellaria palustris Myrstjerneblom 13 Nærmest er Omvik, Marker, nær Aremarkgrensa
Thalictrum flavum Gul frøstjerne 13 Nærmest er Kleva v/Store Le, Marker
Alliaria petiolata Laukurt 12 1
Alopecurus aequalis Vassreverumpe 12 Nærmest er Engsvik v/Store Le, Marker
Amelanchier spicata Blåhegg 12 1 Rustad 2010 (G. Engan, M. Eriksen)
Arctium minus Småborre 12 2 Mosviken 2010 (A. Breili, B.P. Løfall), Holtet 2010 (S.V. Gustavsen, J.I. Båtvik)
Bunias orientalis Russekål 12 Nærmest er Kolbjørnviken, Marker
Campanula patula Engklokke 12 Nærmest er Krappeto, Halden nær Aremarkgrensa
Carex disticha Duskstorr 12 Nærmest er Mellegård, Rakkestad, ingen innsamlinger i Haldenvassdraget
Chaenorhinum minus Småtorskemunn 12 Et stykke til nærmeste funn
Convolvulus arvensis Åkervindel 12 1 Moen, Hansesætre 2010 (A. Edvardsen, C. Lindberg)
Conyza canadensis Hestehamp 12 1 Aspern 2011 (Finn Roar Bruun) sørsiden iflg. Artskart
Crassula aquatica Firling 12 Iflg. VannInfo i Kolbjørnsviksjøen, Rakkestad, ingen funn i Haldenvassdraget
Limosella aquatica Evjebrodd 12 Nærmest er Engsvik v/Store Le, Marker
Lolium perenne Raigras 12 3 Moen, Hansesætre 2011 (A. Edvardsen, C. Lindberg), Holtet 2010 (S.V. Gustavsen, J.I. Båtvik)
Odontites vernus ssp. serotinus Engraudtopp 12 Nærmest er Mellegård, Rakkestad, ingen registreringer i Haldenvassdraget
Plantago maritima Strandkjempe 12 Nærmest er Vanninga v/Femsjøen, Halden
Plantago media Dunkjempe 12 Nærmest er Gjøsbu, Marker
Polygonatum xhybridum Kjempekonvall 12 1
Rorippa sylvestris Vegkarse 12 Nærmest er Ørje, Marker
Rosa subcanina Mellomnype 12 Nærmest er Buer, Marker
Sparganium erectum Kjempepiggknopp 12 Nærmest er Skinnarbutjern, Marker
Tragopogon pratensis ssp. pratensis Storgeitskjegg 12 1
Armoracia rusticana Peparrot 11 Et stykke til nærmeste funn
Arrhenatherum elatius Hestehavre 11 Nærmest er Halden, Halden, sjelden i Haldenvassdraget
Avena fatua Flôghavre 11 Bør være grei å få samlet
Barbarea vulgaris var. vulgaris Vanleg vinterkarse 11
Berteroa incana Kvitdodre 11 Ingen funn oppstrøms Haldenvassdraget
Clinopodium vulgare Kransmynte 11 1 Bjerkebekk v for 2010 (A. Breili, S.V. Gustavsen)
Echium vulgare Ormehovud 11 Nærmest er Ørje, svært få funn i Haldenvassdraget
Elatine hydropiper Krossevjeblom 11
Euphorbia cyparissias Sypressvortemjølk 11 Ingen registreringer
Geranium pusillum Småstorkenebb 11 Ingen registreringer
Geum x intermedium [krysning uten norsk navn] 11
Hippuris vulgaris Hesterumpe 11 2 To registreringer fra vest i Aspern 1935 (E. Dahl)
Inula salicina Krattalant 11 Funnet i Marker svært nær Aremarkgrensa
Lamium album Dauvnesle 11 Ingen registreringer
Lonicera periclymenum Vivendel 11 1 Svarød gammel husmannsplass. bommet skogsbilveg. 2006 (S.V. Gustavsen ØBF)
Myosotis scorpioides Engminneblom 11 2 Aspern og Ulev. 1934 (E. Dahl), Aspern til Østensvik 1935 (E. Dahl)
Nymphaea alba ssp. alba Stornykkerose 11
Plantago major ssp. intermedia Strandgroblad 11 Funnet i Marker svært nær Aremarkgrensa (Kolbjørnsviksjøen)
Rumex aquaticus Vasshøymole 11 Funnet noen steder langs Haldenvassdraget i Marker
Sagina nodosa ssp. nodosa Sørleg knoppsmåarve 11 Funnet i Marker svært nær Aremarkgrensa (sørlige del av Nebba)
Salix alba x fragilis [krysning uten norsk navn] 11
Saponaria officinalis Såpeurt 11 Ingen registreringer
Symphoricarpos albus var. laevigatus Snøbær 11
Veronica persica Orientveronika 11 1 Er den virkelig samlet, sjekk om materiale ble ombestemt, i såfall er artsobsreg. feil, kontakt A. Breili for endring
Aethusa cynapium var. cynapium Vanleg hundepersille 10
Alchemilla murbeckiana Nyremarikåpe 10 Belegg med usikker bestemmelse
Arctium tomentosum Ullborre 10 Nærmeste funn Ørje
Bidens cernua var. radiata Solnikkebrønsle 10
Carex aquatilis Nordlandsstorr 10 Ingen registreringer
Carex hirta Lodnestorr 10 1 Haug 2010 (S. Åstrøm, S. Kringen, S. Strand) som for øvrig er eneste registrering i Haldenvassdraget oppstrøms Femsjøen
Centaurea cyanus Kornblom 10 Ingen registreringer
Chenopodium glaucum Blåmelde 10 Ingen registreringer
Galium spurium Småklengjemaure 10 1
Hieracium vulgata Beitesveve-gruppa 10 1
Hierochloë odorata Marigras 10 Nærmest er Slora, Rakkestad og Vinterstø, Marker, begge nær Aremarkgrensa
Lotus corniculatus var. sativus Vegtiriltunge 10 1
Matricaria recutita Kamilleblom 10 Nærmest er Volen, Marker
Myosotis ramosissima Bakkeminneblom 10
Oxalis stricta Stivgaukesyre 10
Persicaria minor Småslirekne 10 1 Bukta v Nordgården - Nordgården til bjørkebekk 1955 (N. Hauge)
Phalaris arundinacea var. picta Båndgras 10
Phedimus spurius Gravbergknapp 10 5 Tolsby 2010 og Mosviken NØ 2010 (B.P. Løfall, A. Breili), Kasa 2010 og Bjerkebekk 2010 (S.V. Gustavsen, A. Breili)
Polygonatum multiflorum Storkonvall 10
Polygonum aviculare ssp. neglectum Strandtomtegras 10
Secale cereale Rug 10
Sinapis arvensis Åkersennep 10 Ingen registreringer
Swida sericea Alaskakornell 10
Verbascum nigrum Mørkkongslys 10 Ingen registreringer, men funnet i Marker svært nær Aremarkgrensa (Kolbjørnsviksjøen)
Vinca minor Gravmyrt 10 Nærmest er Gysbu, Marker
Aesculus hippocastanum Hestekastanje 9 Ingen registreringer
Asparagus officinalis Asparges 9 Ingen registreringer
Berberis vulgaris Berberis 9 Ingen registreringer
Carex caryophyllea Vårstorr 9 1 Moen 1930 (K. Breien)
Elatine orthosperma Nordleg evjeblom 9 Ingen registreringer
Elatine triandra Trefelt evjeblom 9 Ingen registreringer
Festuca trachyphylla Stivsvingel 9 Ingen registreringer
Geranium pratense Engstorkenebb 9 Nærmeste funn er Gysbu, Marker
Lathyrus vernus Vårerteknapp 9 Ingen registreringer, men funnet i Otteid, Marker og Kilebuslora, Rakkestad, begge relativt nære Aremarkgrensa
Logfia arvensis Ullurt 9 Ingen registreringer
Muscari botryoides Perleblom 9 Nærmeste funn er Brodal v/Kilebu, Rakkestad
Papaver somniferum Opiumsvalmue 9 Nærmeste registrering er Lillemørk - Krappeto, Halden
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia Raudt kjertelhønsegras 9 3 Kilen 1930 og Bråten 1930 (K. Breien), Aspern og Ulev. 1935 (E. Dahl). Bør kanskje forkastes
Poa compressa x palustris [krysning uten norsk navn] 9
Polygonum aviculare ssp. microspermum Tomtegras 9 Her handler det om å samle nok potesielt materiale
Ranunculus aquatilis Kystvassoleie 9 Nærmeste funn er Øymarksjøen og bekk ned til Øymarksjøen, Marker (del av Haldenvassdraget)
Ranunculus polyanthemos Krattsoleie 9 Ingen registreringer
Sedum album Kvitbergknapp 9 1 Kasa 2003 (H. Karlsen, S.V. Gustavsen, ØBF-tur)
Silene nutans Nikkesmelle 9 1 Aspern til Østensvik 1935 (E. Dahl)
Silene uniflora Strandsmelle 9 Ingen registreringer
Solanum nigrum Svartsøtvier 9 Nærmest 6 funn i Halden, Halden, ingen funn i Haldenvassdraget oppstrøms Femsjø
Torilis japonica Raudkjeks 9 Nærmeste funn er Modal på Nebba, Marker
Triticum aestivum Kveite 9 Ingen registreringer, bør være grei å få samlet
Viola canina x riviniana [krysning uten norsk navn] 9
Viola xwittrockiana Hagestemorsblom 9 Nærmest er Prestegården, Rakkestad
Alchemilla filicaulis ssp. vestita Vinmarikåpe 8 Nærmest er få funn i Rakkestad og Eidsberg, ingen funn i Haldenvassdraget
Atriplex prostrata ssp. prostrata Tangmelde 8 Ingen registreringer
Avenula pratensis Enghavre 8 Ingen registreringer
Bromus secalinus Rugfaks 8 1 Kilen 1930 (K. Breien)
Caragana arborescens Sibirertebusk 8 Ingen registreringer
Cardamine hirsuta Rosettkarse 8
Carex brunnescens ssp. vitilis Sump-seterstorr 8 1 N for Rustad 2010 (G. Engan, M. Eriksen)
Carex chordorrhiza Strengstorr 8 Ingen registreringer, men funnet flere steder sør i Marker
Centaurea scabiosa Fagerknoppurt 8 1 Åsgård 1931 (K. Breien)
Cotoneaster integerrimus Dvergmispel 8 Nærmest er Tranetjern i Marker
Cuscuta europaea ssp. europaea Vanleg nesle-snikjetråd 8 Nærmest er Botten i Marker
Dasiphora fruticosa Buskmure 8 Et stykke til nærmeste funn
Descurainia sophia Hundesennep 8 Nærmest er Ekebakken i Marker
Drosera longifolia x rotundifolia [krysning uten norsk navn] 8
Echinochloa crus-galli Hønsehirse 8 Et stykke til nærmeste funn
Fagopyrum esculentum Bokkveite 8 Nærmest er Ørje i Marker
Hieracium hieracium Skogsveve-gruppa 8
Hieracium tridentata Stivsveve-gruppa 8
Hyoscyamus niger Bulmeurt 8 Et stykke til nærmeste funn
Lathyrus sylvestris Skogskolm 8 Nærmest er Kasa ved Botten i Marker
Medicago sativa ssp. sativa Blålusern 8 Et stykke til nærmeste funn
Melilotus altissimus Strandsteinkløver 8 Et stykke til nærmeste funn
Ononis arvensis Bukkebeinurt 8 Et stykke til nærmeste funn
Pastinaca sativa var. hortensis Hagepastinakk 8 Et stykke til nærmeste funn
Poa remota Storrapp 8 Et stykke til nærmeste funn
Populus balsamifera Balsampoppel 8 Et stykke til nærmeste funn
Prunus spinosa Slåpetorn 8 Et stykke til nærmeste funn
Ribes rubrum Hagerips 8 1 Tolfsby 2010 (A. Breili, B.P. Løfall), Bjørkebekk 2010 (A. Breili, S.V. Gustavsen)
Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius Vanleg byhøymole 8 Nærmest er Tistedalen
Sisymbrium officinale Vegsennep 8 Et stykke til nærmeste funn
Spiraea salicifolia Hekkspirea 8 1 Fra o.m. Holmegil - Bjørkebekk - Allingmo 1955 (N. Hauge)
Symphytum asperum Fôrvalurt 8 Nærmest er Østre Otteid i Marker
Thymus pulegioides Bakketimian 8 Nærmest er Kleva v/Store Le, Marker
Abies alba Edelgran 7 Et stykke til nærmeste funn
Aconitum xstoerkianum Prakthjelm 7 Ingen funn i Haldenvassdraget
Helianthus annuus Solsikke 7 Ingen registreringer, heller ingen oppstrøms Haldenvassdraget
Potamogeton gramineus Grastjørnaks 7 Nærmest er Stikletjern, Marker 
Puccinellia distans Tunsaltgras 7 Ingen registreringer, bør sjekke langs riksvei 21.
Symphyotrichum novi-belgii Virginia-asters 7
Cardamine pratensis ssp. pratensis Vanleg engkarse 6 Nærmest er Berget, Rakkestad
Galium trifidum Dvergmaure 6 Ingen registreringer, men samlet flere steder sør i Marker, så hvorfor ikke Aremark?
Scleranthus annuus ssp. annuus Ugrasknavel 6
Taraxacum ruderalia Ugrasløvetenner 6 Finnes helt klart, vi har aversjon mot å samle løvetenner
Veronica beccabunga Bekkeveronika 6 1 Aremark: Fjell bru - steinsbrua. Aspern m. nærmeste omg. 1955 (N. Hauge)
Viola odorata Marsfiol 6 1
Chenopodium suecicum Svenskmelde 5 Ingen registreringer, det handler om å samle nok materiale?
Galium odoratum Myske 5 Nærmeste funn er sør på Nebba i Marker
Glyceria maxima Kjempesøtgras 5 Levende materiale NIVA (Vanninfo), uten nærmere lokalisering enn Store Le
Rhinanthus angustifolius ssp. grandiflorus Praktkall 5 Ingen registreringer, men samlet på skjellsand i Marker og Rakkestad, samt Gysbu i Marker
Symphytum officinale Valurt 5 Ingen registreringer
Utricularia ochroleuca Mellomblærerot 5 1 Aspern og Ulev. 1934 (E. Dahl)
Acer pseudoplatanus Platanlønn 4 1 Mosviken 2010 (A. Breili, B.P. Løfall)
Brassica napus ssp. oleifera Raps 4 2 Bjerkebekk 2010 (S.V. Gustavsen, A. Breili), Bråtane 2010 (S. Åstrøm, S. Kringen)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum Fjellkrekling 4 Ingen registreringer
Spiraea xrubella Bleikspirea 4 1
Rosa sherardii Brusknype 3 1 Trulseholmen 2010 (J.I. Båtvik, S.V. Gustavsen)
Omphalodes verna Vårkjærminne 2 1
Rheum xrhabarbarum Hagerabarbra 2 2 Mosviken 2010 (B.P. Løfall, A. Breili), Tolsby 2010 (B.P. Løfall, A. Breili)
Syringa josikaea Ungarsk syrin 2 1
Centaurea nigra ssp. nigra Vanleg svartknoppurt 1 1 Aspern og Ulev. 1934 (E. Dahl)
Hemerocallis lilioasphodelus Gul daglilje 1 1 Bjerkebekk, N for 2010 (S.V. Gustavsen, A. Breili)
Prunus domestica ssp. domestica Plomme 1 1 Bøen 2010 (S. Åstrøm, S. Kringen). Ikke underartsbestemt
40 22
LATINSK NAVN NORSK NAVN SUM Komm. Samlet Ant. kryss på xl Samlet ikke datareg. Kommentar (observasjoner u/belegg)
Juncus compressus Flatsiv 17 1
Senecio sylvaticus Bergsvineblom 17 1 Teigen 2010 (E. W. Hanssen,  B. Haugsrud)
Senecio viscosus Klistersvineblom 17 1
Silene dioica Raud jonsokblom 17 2 Mosviken 2010 (A. Breili, B.P. Løfall) og Neverlund 2006 (S.V. Gustavsen)
Calystegia sepium ssp. sepium Vanleg strandvindel 16 Ingen registreringer, men mye materiale er ikke underartsbestemt
Lamium purpureum Raudtvitann 16 1
Myosotis sylvatica Skogminneblom 16 Nærmest er Vestre Otteid, Marker
Primula veris Marianøkleblom 16 1 Et belegg fra Burås Marker/Aremark, O-V161443. Belegg forsøkt gjenfunnet i herb. O med negativt resultat. Koo. er i Marker, men lokaliteten er vel i Aremark?
Solanum dulcamara Slyngsøtvier 16 1 Lilledalstjern 2010 (G. Engan, S.V. Gustavsen)
Adoxa moschatellina Moskusurt 15 Nærmest er Tistedalen, Halden, men kanskje lite sannsynlig?
Barbarea stricta Stakekarse 15 1
Elymus caninus Hundekveke 15 1 Moen, Hansesætre 2010 (A. Edvardsen, C. Lindberg)
Ficaria verna Vårkål 15 1 Et belegg i herb. NLH med vanskelig tolkbar etikett? Står spørsmålstegn i lok.felt
Gagea lutea Gullstjerne 15 1
Impatiens noli-tangere Springfrø 15 1
Myosurus minimus Muserumpe 15 Nærmest er Kolbjørnviken, Marker
Ranunculus sceleratus Tiggarsoleie 15 Nærmest er Otteidkanalen, Marker
Ribes nigrum Solbær 15 1
Acorus calamus Kalmusrot 14 1 Levende materiale NIVA (Vanninfo), uten nærmere lokalisering enn Store Le
Agrostis gigantea Storkvein 14 1
Berberis thunbergii Haustberberis 14 Nærmest er Buer, Marker
Bromopsis inermis Bladfaks 14 Nærmest er Gråbøl, Marker
Chenopodium polyspermum Frømelde 14 Nærmest er Ørje, Marker, krevende å finne?
Hesperis matronalis Dagfiol 14 Nærmest er Søby, Marker
Leymus arenarius Strandrug 14 Nærmest er langs E-18, Marker, lite sannsynlig?
Lolium multiflorum Italiaraigras 14 1
Lysimachia nummularia Krypfredlaus 14 1
Lysimachia punctata Fagerfredlaus 14 1
Potamogeton berchtoldii Småtjørnaks 14 Ingen registreringer, men en rekke funn i Marker
Sparganium emersum Stautpiggknopp 14 Et belegg i herb. O, fra Ulsrød (N. Hauge), bestemmelse usikker
Stellaria nemorum Skogstjerneblom 14 1 Aspern og Ulev. v 1935 (E. Dahl)
Trollius europaeus Ballblom 14 Ingen registreringer, men kjent et par steder i Marker ikke langt fra Aremarkgrensa
Allium schoenoprasum ssp. schoenoprasum Vanleg graslauk 13 1 Moen, Hansesætre 2010 (A. Edvardsen, C. Lindberg)
Bidens cernua Nikkebrønsle 13 Nærmest er Otteidkanalen, Marker
Cotoneaster lucidus Blankmispel 13 Nærmest er Vestre Otteid, Marker
Eleocharis palustris ssp. vulgaris Sørleg sumpsivaks 13 Nærmest er Kilebuslora, Rakkestad
Fallopia dumetorum Krattslirekne 13 Ingen registreringer, Slevik v/Øymarksjøen, Marker
Fallopia japonica Parkslirekne 13 Nærmest er Vestre Otteid, Marker
Lemna minor Andemat 13 3 Derav to er nyere registreringer
Othocallis siberica Russeblåstjerne 13 Nærmest er Buer, Marker
Potentilla thuringiaca Tysk mure 13 1 Abbortjernåsen - Bestedalen 2010 (Reidar Haugan)
Rosa rugosa Rukkerose 13 1
Rumex crispus Krushøymole 13 1
Spirodela polyrhiza Storandemat 13 Se Carl Bolghaugs damrapport
Stellaria palustris Myrstjerneblom 13 Nærmest er Omvik, Marker, nær Aremarkgrensa
Thalictrum flavum Gul frøstjerne 13 Nærmest er Kleva v/Store Le, Marker
Alliaria petiolata Laukurt 12 1
Alopecurus aequalis Vassreverumpe 12 Nærmest er Engsvik v/Store Le, Marker
Amelanchier spicata Blåhegg 12 1 Rustad 2010 (G. Engan, M. Eriksen)
Arctium minus Småborre 12 2 Mosviken 2010 (A. Breili, B.P. Løfall), Holtet 2010 (S.V. Gustavsen, J.I. Båtvik)
Bunias orientalis Russekål 12 Nærmest er Kolbjørnviken, Marker
Campanula patula Engklokke 12 Nærmest er Krappeto, Halden nær Aremarkgrensa
Carex disticha Duskstorr 12 Nærmest er Mellegård, Rakkestad, ingen innsamlinger i Haldenvassdraget
Chaenorhinum minus Småtorskemunn 12 Et stykke til nærmeste funn
Convolvulus arvensis Åkervindel 12 1 Moen, Hansesætre 2010 (A. Edvardsen, C. Lindberg)
Conyza canadensis Hestehamp 12 1 Aspern 2011 (Finn Roar Bruun) sørsiden iflg. Artskart
Crassula aquatica Firling 12 Iflg. VannInfo i Kolbjørnsviksjøen, Rakkestad, ingen funn i Haldenvassdraget
Limosella aquatica Evjebrodd 12 Nærmest er Engsvik v/Store Le, Marker
Lolium perenne Raigras 12 3 Moen, Hansesætre 2011 (A. Edvardsen, C. Lindberg), Holtet 2010 (S.V. Gustavsen, J.I. Båtvik)
Odontites vernus ssp. serotinus Engraudtopp 12 Nærmest er Mellegård, Rakkestad, ingen registreringer i Haldenvassdraget
Plantago maritima Strandkjempe 12 Nærmest er Vanninga v/Femsjøen, Halden
Plantago media Dunkjempe 12 Nærmest er Gjøsbu, Marker
Polygonatum xhybridum Kjempekonvall 12 1
Rorippa sylvestris Vegkarse 12 Nærmest er Ørje, Marker
Rosa subcanina Mellomnype 12 Nærmest er Buer, Marker
Sparganium erectum Kjempepiggknopp 12 Nærmest er Skinnarbutjern, Marker
Tragopogon pratensis ssp. pratensis Storgeitskjegg 12 1
Armoracia rusticana Peparrot 11 Et stykke til nærmeste funn
Arrhenatherum elatius Hestehavre 11 Nærmest er Halden, Halden, sjelden i Haldenvassdraget
Avena fatua Flôghavre 11 Bør være grei å få samlet
Barbarea vulgaris var. vulgaris Vanleg vinterkarse 11
Berteroa incana Kvitdodre 11 Ingen funn oppstrøms Haldenvassdraget
Clinopodium vulgare Kransmynte 11 1 Bjerkebekk v for 2010 (A. Breili, S.V. Gustavsen)
Echium vulgare Ormehovud 11 Nærmest er Ørje, svært få funn i Haldenvassdraget
Elatine hydropiper Krossevjeblom 11
Euphorbia cyparissias Sypressvortemjølk 11 Ingen registreringer
Geranium pusillum Småstorkenebb 11 Ingen registreringer
Geum x intermedium [krysning uten norsk navn] 11
Hippuris vulgaris Hesterumpe 11 2 To registreringer fra vest i Aspern 1935 (E. Dahl)
Inula salicina Krattalant 11 Funnet i Marker svært nær Aremarkgrensa
Lamium album Dauvnesle 11 Ingen registreringer
Lonicera periclymenum Vivendel 11 1 Svarød gammel husmannsplass. bommet skogsbilveg. 2006 (S.V. Gustavsen ØBF)
Myosotis scorpioides Engminneblom 11 2 Aspern og Ulev. 1934 (E. Dahl), Aspern til Østensvik 1935 (E. Dahl)
Nymphaea alba ssp. alba Stornykkerose 11
Plantago major ssp. intermedia Strandgroblad 11 Funnet i Marker svært nær Aremarkgrensa (Kolbjørnsviksjøen)
Rumex aquaticus Vasshøymole 11 Funnet noen steder langs Haldenvassdraget i Marker
Sagina nodosa ssp. nodosa Sørleg knoppsmåarve 11 Funnet i Marker svært nær Aremarkgrensa (sørlige del av Nebba)
Salix alba x fragilis [krysning uten norsk navn] 11
Saponaria officinalis Såpeurt 11 Ingen registreringer
Symphoricarpos albus var. laevigatus Snøbær 11
Veronica persica Orientveronika 11 1 Er den virkelig samlet, sjekk om materiale ble ombestemt, i såfall er artsobsreg. feil, kontakt A. Breili for endring
Aethusa cynapium var. cynapium Vanleg hundepersille 10
Alchemilla murbeckiana Nyremarikåpe 10 Belegg med usikker bestemmelse
Arctium tomentosum Ullborre 10 Nærmeste funn Ørje
Bidens cernua var. radiata Solnikkebrønsle 10
Carex aquatilis Nordlandsstorr 10 Ingen registreringer
Carex hirta Lodnestorr 10 1 Haug 2010 (S. Åstrøm, S. Kringen, S. Strand) som for øvrig er eneste registrering i Haldenvassdraget oppstrøms Femsjøen
Centaurea cyanus Kornblom 10 Ingen registreringer
Chenopodium glaucum Blåmelde 10 Ingen registreringer
Galium spurium Småklengjemaure 10 1
Hieracium vulgata Beitesveve-gruppa 10 1
Hierochloë odorata Marigras 10 Nærmest er Slora, Rakkestad og Vinterstø, Marker, begge nær Aremarkgrensa
Lotus corniculatus var. sativus Vegtiriltunge 10 1
Matricaria recutita Kamilleblom 10 Nærmest er Volen, Marker
Myosotis ramosissima Bakkeminneblom 10
Oxalis stricta Stivgaukesyre 10
Persicaria minor Småslirekne 10 1 Bukta v Nordgården - Nordgården til bjørkebekk 1955 (N. Hauge)
Phalaris arundinacea var. picta Båndgras 10
Phedimus spurius Gravbergknapp 10 5 Tolsby 2010 og Mosviken NØ 2010 (B.P. Løfall, A. Breili), Kasa 2010 og Bjerkebekk 2010 (S.V. Gustavsen, A. Breili)
Polygonatum multiflorum Storkonvall 10
Polygonum aviculare ssp. neglectum Strandtomtegras 10
Secale cereale Rug 10
Sinapis arvensis Åkersennep 10 Ingen registreringer
Swida sericea Alaskakornell 10
Verbascum nigrum Mørkkongslys 10 Ingen registreringer, men funnet i Marker svært nær Aremarkgrensa (Kolbjørnsviksjøen)
Vinca minor Gravmyrt 10 Nærmest er Gysbu, Marker
Aesculus hippocastanum Hestekastanje 9 Ingen registreringer
Asparagus officinalis Asparges 9 Ingen registreringer
Berberis vulgaris Berberis 9 Ingen registreringer
Carex caryophyllea Vårstorr 9 1 Moen 1930 (K. Breien)
Elatine orthosperma Nordleg evjeblom 9 Ingen registreringer
Elatine triandra Trefelt evjeblom 9 Ingen registreringer
Festuca trachyphylla Stivsvingel 9 Ingen registreringer
Geranium pratense Engstorkenebb 9 Nærmeste funn er Gysbu, Marker
Lathyrus vernus Vårerteknapp 9 Ingen registreringer, men funnet i Otteid, Marker og Kilebuslora, Rakkestad, begge relativt nære Aremarkgrensa
Logfia arvensis Ullurt 9 Ingen registreringer
Muscari botryoides Perleblom 9 Nærmeste funn er Brodal v/Kilebu, Rakkestad
Papaver somniferum Opiumsvalmue 9 Nærmeste registrering er Lillemørk - Krappeto, Halden
Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia Raudt kjertelhønsegras 9 3 Kilen 1930 og Bråten 1930 (K. Breien), Aspern og Ulev. 1935 (E. Dahl). Bør kanskje forkastes
Poa compressa x palustris [krysning uten norsk navn] 9
Polygonum aviculare ssp. microspermum Tomtegras 9 Her handler det om å samle nok potesielt materiale
Ranunculus aquatilis Kystvassoleie 9 Nærmeste funn er Øymarksjøen og bekk ned til Øymarksjøen, Marker (del av Haldenvassdraget)
Ranunculus polyanthemos Krattsoleie 9 Ingen registreringer
Sedum album Kvitbergknapp 9 1 Kasa 2003 (H. Karlsen, S.V. Gustavsen, ØBF-tur)
Silene nutans Nikkesmelle 9 1 Aspern til Østensvik 1935 (E. Dahl)
Silene uniflora Strandsmelle 9 Ingen registreringer
Solanum nigrum Svartsøtvier 9 Nærmest 6 funn i Halden, Halden, ingen funn i Haldenvassdraget oppstrøms Femsjø
Torilis japonica Raudkjeks 9 Nærmeste funn er Modal på Nebba, Marker
Triticum aestivum Kveite 9 Ingen registreringer, bør være grei å få samlet
Viola canina x riviniana [krysning uten norsk navn] 9
Viola xwittrockiana Hagestemorsblom 9 Nærmest er Prestegården, Rakkestad
Alchemilla filicaulis ssp. vestita Vinmarikåpe 8 Nærmest er få funn i Rakkestad og Eidsberg, ingen funn i Haldenvassdraget
Atriplex prostrata ssp. prostrata Tangmelde 8 Ingen registreringer
Avenula pratensis Enghavre 8 Ingen registreringer
Bromus secalinus Rugfaks 8 1 Kilen 1930 (K. Breien)
Caragana arborescens Sibirertebusk 8 Ingen registreringer
Cardamine hirsuta Rosettkarse 8
Carex brunnescens ssp. vitilis Sump-seterstorr 8 1 N for Rustad 2010 (G. Engan, M. Eriksen)
Carex chordorrhiza Strengstorr 8 Ingen registreringer, men funnet flere steder sør i Marker
Centaurea scabiosa Fagerknoppurt 8 1 Åsgård 1931 (K. Breien)
Cotoneaster integerrimus Dvergmispel 8 Nærmest er Tranetjern i Marker
Cuscuta europaea ssp. europaea Vanleg nesle-snikjetråd 8 Nærmest er Botten i Marker
Dasiphora fruticosa Buskmure 8 Et stykke til nærmeste funn
Descurainia sophia Hundesennep 8 Nærmest er Ekebakken i Marker
Drosera longifolia x rotundifolia [krysning uten norsk navn] 8
Echinochloa crus-galli Hønsehirse 8 Et stykke til nærmeste funn
Fagopyrum esculentum Bokkveite 8 Nærmest er Ørje i Marker
Hieracium hieracium Skogsveve-gruppa 8
Hieracium tridentata Stivsveve-gruppa 8
Hyoscyamus niger Bulmeurt 8 Et stykke til nærmeste funn
Lathyrus sylvestris Skogskolm 8 Nærmest er Kasa ved Botten i Marker
Medicago sativa ssp. sativa Blålusern 8 Et stykke til nærmeste funn
Melilotus altissimus Strandsteinkløver 8 Et stykke til nærmeste funn
Ononis arvensis Bukkebeinurt 8 Et stykke til nærmeste funn
Pastinaca sativa var. hortensis Hagepastinakk 8 Et stykke til nærmeste funn
Poa remota Storrapp 8 Et stykke til nærmeste funn
Populus balsamifera Balsampoppel 8 Et stykke til nærmeste funn
Prunus spinosa Slåpetorn 8 Et stykke til nærmeste funn
Ribes rubrum Hagerips 8 1 Tolfsby 2010 (A. Breili, B.P. Løfall), Bjørkebekk 2010 (A. Breili, S.V. Gustavsen)
Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius Vanleg byhøymole 8 Nærmest er Tistedalen
Sisymbrium officinale Vegsennep 8 Et stykke til nærmeste funn
Spiraea salicifolia Hekkspirea 8 1 Fra o.m. Holmegil - Bjørkebekk - Allingmo 1955 (N. Hauge)
Symphytum asperum Fôrvalurt 8 Nærmest er Østre Otteid i Marker
Thymus pulegioides Bakketimian 8 Nærmest er Kleva v/Store Le, Marker
Abies alba Edelgran 7 Et stykke til nærmeste funn
Aconitum xstoerkianum Prakthjelm 7 Ingen funn i Haldenvassdraget
Helianthus annuus Solsikke 7 Ingen registreringer, heller ingen oppstrøms Haldenvassdraget
Potamogeton gramineus Grastjørnaks 7 Nærmest er Stikletjern, Marker 
Puccinellia distans Tunsaltgras 7 Ingen registreringer, bør sjekke langs riksvei 21.
Symphyotrichum novi-belgii Virginia-asters 7
Cardamine pratensis ssp. pratensis Vanleg engkarse 6 Nærmest er Berget, Rakkestad
Galium trifidum Dvergmaure 6 Ingen registreringer, men samlet flere steder sør i Marker, så hvorfor ikke Aremark?
Scleranthus annuus ssp. annuus Ugrasknavel 6
Taraxacum ruderalia Ugrasløvetenner 6 Finnes helt klart, vi har aversjon mot å samle løvetenner
Veronica beccabunga Bekkeveronika 6 1 Aremark: Fjell bru - steinsbrua. Aspern m. nærmeste omg. 1955 (N. Hauge)
Viola odorata Marsfiol 6 1
Chenopodium suecicum Svenskmelde 5 Ingen registreringer, det handler om å samle nok materiale?
Galium odoratum Myske 5 Nærmeste funn er sør på Nebba i Marker
Glyceria maxima Kjempesøtgras 5 Levende materiale NIVA (Vanninfo), uten nærmere lokalisering enn Store Le
Rhinanthus angustifolius ssp. grandiflorus Praktkall 5 Ingen registreringer, men samlet på skjellsand i Marker og Rakkestad, samt Gysbu i Marker
Symphytum officinale Valurt 5 Ingen registreringer
Utricularia ochroleuca Mellomblærerot 5 1 Aspern og Ulev. 1934 (E. Dahl)
Acer pseudoplatanus Platanlønn 4 1 Mosviken 2010 (A. Breili, B.P. Løfall)
Brassica napus ssp. oleifera Raps 4 2 Bjerkebekk 2010 (S.V. Gustavsen, A. Breili), Bråtane 2010 (S. Åstrøm, S. Kringen)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum Fjellkrekling 4 Ingen registreringer
Spiraea xrubella Bleikspirea 4 1
Rosa sherardii Brusknype 3 1 Trulseholmen 2010 (J.I. Båtvik, S.V. Gustavsen)
Omphalodes verna Vårkjærminne 2 1
Rheum xrhabarbarum Hagerabarbra 2 2 Mosviken 2010 (B.P. Løfall, A. Breili), Tolsby 2010 (B.P. Løfall, A. Breili)
Syringa josikaea Ungarsk syrin 2 1
Centaurea nigra ssp. nigra Vanleg svartknoppurt 1 1 Aspern og Ulev. 1934 (E. Dahl)
Hemerocallis lilioasphodelus Gul daglilje 1 1 Bjerkebekk, N for 2010 (S.V. Gustavsen, A. Breili)
Prunus domestica ssp. domestica Plomme 1 1 Bøen 2010 (S. Åstrøm, S. Kringen). Ikke underartsbestemt
40 22

Finner du en av disse planteneer det fint om du tar kontakt med oss i Østfold botaniske forening.

Listen ble sist oppdatert 20. mai 2013