Kilebutangen, Degernes, Rakkestad kommune

Floraovervåking i Kilebutangen, Degernes i Rakkestad kommune

Planstatus

Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område), i Naturbase er deler av området omtalt i disse faktaarkene: BN00103222 og BN00103300

Annen info

Skjøttes jevnlig med landbrukets miljømidler, dvs. slått på det gamle skjellsanduttaket jfr. naturtypen i naturbase, men ikke på området med småmyrull. Kolbjørnsviksjøen har naturlige vannstandsvariasjoner (ikke regulert).

Lokaliteten langs stranda med bl.a. småmyrull er ikke omtalt som egen naturtype. Det burde den kanskje være.

Overvåkingsart(er)

 • Småmyrull (EN). Trusler – kanskje ingen, evt. på sikt gjenvoksing med store arter som takrør? Først funnet 1975.
 • Myrflatbelg (EN) om den gjenfinnes. Trusler – gjengroing? Men av tidligere flyfoto så var dette området hardt drevet. Og ved sjekk av tidligere funn kan det tyde på at arten har kommet inn relativt nylig, først funnet 1978, for å ha forsvunnet igjen? Den ble sist sett i 1999. Nå har gjengroingen senere kommet for langt til å huse myrflatbelg?

Ønsket overvåkingsfrekvens

Hvert tredje år? 2021, 2024, osv. Sjekk Artskart for detaljer om funn de siste årene.

Registreringsmetodikk for overvåkingsartene

For småmyrull, tell antall fertile skudd.
(For myrflatbelg tell antall fertile og sterile skudd.)

Andre rødlistearter

Registrer gjerne artene for hver 10 metersrute eller for hvert tiende skritt.

Solblom, bunkestarr, enghaukeskjegg, myggblom, bitterblåfjær, nikkesmelle, vårveronika som om den gjenfinnes bør den samles da den aldri er samlet fra Rakkestad noen gang.

Lokalt interessante arter i Kilebutangen

Registrer gjerne artene for hver 10 metersrute eller for hvert tiende skritt.

 • Breiflangre (denne bør samles, ikke samlet i Rakkestad noen gang)
 • Rødflangre
 • Hårstarr
 • Klubbestarr
 • Sandfiol
 • Bittersøte
 • Jåblom
 • Engmarihand (eneste sikre kjente forekomst i indre Østfold)
 • Kalkgrønnaks
 • Brudespore
 • Krattalant
 • Marinøkkel
Kart av Kilebutangen i Rakkestad kommune. Avgrenset interessant område. Rødt område (overvåkingslokalitet) med rød pil forekomst av småmyrull.

Kart av Kilebutangen i Rakkestad kommune. Avgrenset interessant område. Rødt område (overvåkingslokalitet) med rød pil forekomst av småmyrull.

Forfatter av artikkelen er Bjørn Petter Løfall
Last ned artikkelen i PDF-format