Vedtekter for Østfold botaniske forening

LOVER for ØSTFOLD BOTANISKE FORENING
Vedtatt på stiftelsesmøte Alby, Jeløy 15.11.1989, revidert på årsmøte 25.3.2014.
 1. NAVN
  § 1. Foreningens navn er Østfold Botaniske Forening (ØBF).
  Foreningen er tilsluttet Norsk Botanisk Forening (hovedforeningen) hvor ØBF er en grunnorganisasjon.

 2. FORMÅL
  § 2. ØBF ser som sine viktigste oppgaver i Østfold fylke:
  1. Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.
  2. Å verne om naturen, særlig plantelivet.
  3. Å fremme interessen for og kjennskapet til botanikk ved foredrag, ekskursjoner, utgivelse av medlemstidsskriftet Natur i Østfold og evt. andre publikasjoner.
  4. Å stimulere til botaniske undersøkelser av ulik art.
  5. Gi informasjon og stille opp når ulike medier etterspør botanisk kunnskap.

 3. MEDLEMSKAP
  § 3. Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og betaler kontingent.
  § 4. Foreningen har følgende medlemskategorier:
  1. Personlig medlem (A-medlem) som betaler full kontingent, mottar hovedforeningens tidsskrift Blyttia og tidsskriftet Natur i Østfold og har fulle rettigheter.
  2. Personlig medlem (B-medlem) som betaler nedsatt kontingent, mottar ikke hovedforeningens tidsskrift, men Natur i Østfold og har fulle rettigheter.
  3. Personlig medlem (C-medlem) som er hovedmedlem i en annen grunnorganisasjon, betaler kun for medlemskapet i ØBF og mottar tidsskriftet Natur i Østfold, har ikke stemmerett på årsmøtet med hovedforeningssaker.
  4. Andre foreninger, institusjoner, offentlige etater etc., og som betaler kontingent, har samme rettigheter som A-medlemmer, men har bare én stemme hver.
  5. Æresmedlem kan utnevnes på årsmøtet etter begrunnet forslag fra medlemmer og enstemmig innstilling fra styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til ØBF, og tidsskriftet Natur i Østfold bekostes av ØBF.
  § 5. Medlemskap gjelder inntil skriftlig utmeldelse foreligger. Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent innen 2 måneder etter at kontingentkravet første gang er utsendt, kan bli strøket av medlemslisten.
  § 6. Medlemmer som handler mot foreningens formålsparagraf, kan ekskluderes etter vedtak i hovedforeningens styre etter at styret i ØBF har avgitt forhåndsuttalelse. Styrets vedtak står ved makt inntil det eventuelt omgjøres av landsmøtet i hovedforeningen.

 4. KONTINGENT
  § 7. Landsmøtet I hovedforeningen fastsetter den administrative andel som alle medlemmer skal betale til hovedforeningen. Likeså fastsetter landsmøtet Blyttia-andelen som A-medlemmene skal betale til hovedforeningen.
  § 8. ØBF fastsetter på sine årsmøter sin egen kontingent for alle medlemskategorier.

 5. FORENINGENS OPPBYGNING
  § 9. Norsk Botanisk Forening har følgende organisasjonsstruktur:
  1. Landsomfattende forening. Navn: Norsk Botanisk Forening (NBF).
  2. ØBF er en grunnorganisasjon under NBF. Alle medlemmer i ØBF er medlemmer i NBF.
  § 10. Vedtektene (lovene)
  1. Vedtektene (lovene) for ØBF må ikke stå i strid med lovene for hovedforeningen. Grunnorganisasjonene fører et eget medlemskartotek, eget regnskap (som avsluttes pr. 31. desember) og egen årsmelding.
  2. Hovedstyret og ØBF har gjensidig plikt til å holde hverandre fortløpende orientert om alle endringer i medlemsmassen de får kjennskap til.
  3. Årsmelding og årsmøtereferat skal snarest mulig etter ØBFs årsmøte sendes til hovedforeningens sekretær, Blyttias redaktør og eventuelt til de andre grunnorganisasjonenes sekretærer.
  4. ØBF plikter ellers å svare på forespørsler fra hovedstyret om sine tiltak og arbeid. Vi skal også bistå om ønskelig ved uttalelser i vernesaker for vårt distrikt som hovedforeningen får tilsendt fra offentlig myndighet.

 6. LANDSMØTE
  § 11. Landsmøtet er øverste myndighet i Norsk Botanisk Forening, og trekker opp hovedlinjene for foreningens virksomhet.
  § 12. Landsmøtet avholdes hvert annet år (partallsår) om våren eller sommeren, på et sted og til en tid som hovedstyret finner formålstjenlig. ØBF velger selv delegat(er) til landsmøtet og sender det antall delegater som foreningen kan være representert med på landsmøtet etter hovedforeningens fordelingsnøkkel. Utgifter for ØBFs landsmøtedelegater (reise og opphold) dekkes av ØBF.

 7. ÅRSMØTE
  § 13. Styret innkaller til årsmøte en gang årlig.
  1. Årsmøtet kalles inn med ca 2 ukers varsel.
  2. Årsmøtet avholdes i februar eller mars, senest 30. mars.
  3. Faste poster på årsmøtet er: Årsmelding, revidert regnskap, kontingent og valg.
  4. Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av styret med minst tre ukers varsel.
  5. Ekstraordinært årsmøte må avholdes dersom minst 15 medlemmer fremsetter skriftlig krav om det.

 8. STYRET
  § 14. ØBFs styre består av minst 5 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og minst 1 styremedlem.
  § 15. Det skal være 2 varamedlemmer til styret.
  § 16. Styrevedtak treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet kan lederen benytte seg av sin dobbeltstemme. Styremedlem som ikke har anledning til å være til stede på møtet, skal gis mulighet til å avgi stemme pr. brev, e-post eller på annen måte.
  § 17. Lederen innkaller til styremøte når vedkommende finner det ønskelig, eller når minst 3 styrerepresentanter krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller varamedlemmer er til stede eller har avgitt forhåndsstemme.
  § 18. Styret skal føre en vedtaksprotokoll for behandlede saker. Referat fra styremøtene er tilgjengelig på ØBFs nettside.
  § 19. Det kan dannes komitéer ved behov, som eksempelvis florakartleggingskomité, komité for forvaltningssaker, tur- og møtekomité, floravokterkomite, media- og nettkomité, fotokomité, florakomité og organiserings- og velferdskomité. Medlemmer i slike komitéer velges av styret. Komitéene skal ha en leder som presenterer sin forslag og resultater til styret eller til representant utpekt av styret.

 9. TIDSSKRIFT
  § 20. ØBF utgir medlemstidsskriftet Natur i Østfold i samarbeid med andre naturfaglige foreninger i Østfold. Det sendes til alle medlemmer som har betalt kontingent innen fastsatt dato.

 10. VALG
  § 21. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.
  Trekker et styremedlem seg i løpet av valgperioden, skal et varamedlem rykke opp og bli permanent medlem. Trekker leder seg i valgperioden, overtar nestleder som fungerende leder. Trekker nestleder eller sekretær seg, kan styret velge omrokkering eller la vervet stå midlertidig ubesatt.
  § 22. ØBFs valgkomité består av to medlemmer. Disse velges på ØBFs årsmøte for 2 år av gangen.
  § 23. ØBF har én revisor som velges på ØBFs årsmøte. Revisor velges for 2 år av gangen.

 11. LOVENDRINGER
  § 24. Endringer i loven kan vedtas av ØBFs årsmøte med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, forhåndsstemmene inkludert.
  § 25. Forslag til lovendringer skal være kunngjort i årsmøteinnkallingen.

 12. OPPLØSNING
  § 26. Oppløsning av ØBF kan bare skje dersom et fremsatt forslag oppnår minst 2/3 flertall ved skriftlig avstemning på 2 etter hverandre påfølgende ordinære årsmøter.
  § 27. Forslag til oppløsning skal være kunngjort i årsmøteinnkallingen på samme måte som de faste årsmøtesakene.
  § 28. Ved oppløsning tilfaller alle ØBFs eiendeler:
  1. Fond opprettet for å fordele årlige avkastningsmidler til florakartlegging/ botaniske undersøkelser i Østfold. Dersom det ikke lar seg gjøre, se pkt. 2.
  2. Norsk Botanisk Forening. Dersom det ikke lar seg gjøre, se pkt. 3.
  3. SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Last ned som PDF-fil